എങ്ങിനെ ഇതൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു?എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രീലാൻസ് ജോലികൾ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്റെ അനുഭവത്തിലുള്ള ഉത്തരം.


1 comment: